nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Urząd - Starostwo Powiatowe
Kierownictwo Starostwa
dodano: 07-09-2010|Concept INTERMEDIA|wyświetleń: 18954

KIEROWNICTWO STAROSTWA

    Starosta

Starosta Jaworski 

Aneta Kucharzyk

Zadania Starosty

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowym służb, inspekcji, straży.

     Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży: 

 • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • zatwierdza program ich działania,
 • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 • zleca w uzasadnionych wypadkach przeprowadzenie kontroli.

 Starosta organizuje pracę zarządu. Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu, należy w szczególności: 

 • przygotowanie projektu obrad zarządu,
 • określenie czasu i miejsca posiedzeń zarządu,
 • przygotowanie materiałów do proponowanego porządku obrad,
 • zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu
 • przedkłada każdorazowo na sesji rady powiatu sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

     Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne. Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd powiatu. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydania w jego imieniu decyzji.

 


 

     Wicestarosta

WICESTAROSTA

Stanisław Laskowski

Zadania Wicestarosty

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje starosty w zakresie przez niego określonym.

Jeżeli starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicestarosty obejmuje wszystkie zadania i kompetencje starosty.

Wicestarosta zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań powiatu, kontroluje działalność wydziałów i innych jednostek organizacyjnych.

Pod nadzorem wicestarosty pozostają sprawy objęte zakresem działania:

 • Wydziału Architektury i Budownictwa(AB),
 • Wydziału Inwestycji i Funduszy (IF)
 • Wydziału Komunikacji i Drogownictwa (KD),
 • Kierownika Zamówień Publicznych (ZP)

Wicestarosta zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań powiatu, kontroluje działalność wydziałów i innych jednostek organizacyjnych wynikających z zadań powiatu, w szczególności sprawuje nadzór i zapewnia koordynację realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.


      Sekretarz

SEKRETARZ POWIATU 
 

   Sekretarz powiatu jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W imieniu Starosty sprawuje nadzór nad wykonaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

  Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach Zarządu Powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.


      Skarbnik

 SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Pańczyk

 

Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu powoływanym i odwoływanym przez Radę Powiatu na wniosek Starosty.

Skarbnik zapewnia prawidłową realizację budżetu powiatu w zakresie ustalonym przez Radę Powiatu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
 • grafika
 • grafika
 • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 1700